Política de Privacitat de JQ ADVISORS

De conformitat amb la Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest Site és:

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., CIF: B67348284, Passeig del Ferrocarril, 335, 3º4ª, 08860 Castelldefels (Barcelona), Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 46716 , Folio 148, Secció 8, H B 528622, Inscripció 1ª.

Telèfon: 936242516. E-mail: info@jqadvisors.com

Identificació del DPO mail: info@jqadvisors.com

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privacitat(o Política de Protecció de Dades) JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. informa els USUARIS del lloc web: http://www.jqadvisors.com, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, a fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

1. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., posats a disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions oa qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o sponsoritzats per JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., així com conèixer l’opinió dels usuaris, i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, per tal de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

2. Plaç de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o se’n sol·liciti la supressió per l’interessat i aquest hi estigui legitimat.

3. Legitimació

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

4. Exactitud de les dades

D’altra banda, a fi que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U.

5. Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/des, en els supòsits previstos segons Llei.

6. Drets dels usuaris

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, dacord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament,
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita que sigui satisfet, tramesa a l’adreça: JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., domicili social a aquests efectes en Passeig del Ferrocarril, 335, 3º4ª, 08860 Castelldefels (Barcelona), España.

En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., adoptarà en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat ; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

8. Obligatorietat de la introducció de dades de caràcter personal

Per accedir al lloc web de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. http://www.jqadvisors.com no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades als formularis existents al lloc web per a les finalitats descrites anteriorment. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. Si no se n’informa la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

9. En relació amb les dades facilitades per l’usuari o client newsletter

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, interessat o client al formulari de registre mail, Newsletter, Vols que et truquem? i contactes, aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu RD 1720/2007 que la desenvolupa. JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. informa a l’usuari, interessat o client que les dades esmentades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@jqadvisors.com

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., CIF: B67348284, Passeig del Ferrocarril, 335, 3º4ª, 08860 Castelldefels (Barcelona)