Avís Legal de JQ Advisors

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del lloc web és:

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., CIF: B67348284, Passeig del Ferrocarril, 335, 3º4ª, 08860 Castelldefels (Barcelona), Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 46716 , Foli 148, Secció 8, H B 528622, Inscripció 1ª.

Telèfon: 936242516. E-mail: info@jqadvisors.com


1. Introducció

Aquest Avís Legal regula l’ús de la pàgina web http://www.jqadvisors.com (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., CIF: B67348284, Passeig del Ferrocarril, 335, 3r4a, 08860 Castelldefels (Barcelona).

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i els termes d’ús inclosos en aquest Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides a l’Avís esmentat, poden patir modificacions.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de la darrera actualització a la part superior del document. Si continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en la pàgina web.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté. JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. realitza els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el lloc web.

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització daquesta per part daltres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu:

  • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
  • Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
  • Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

La informació que apareix al present Portal Web és la vigent a la data de la seva última actualització. JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present Portal Web, podent limitar o no permetre’n l’accés.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús del present Portal Web, canvis que seran anunciats convenientment i que entraran en vigor des de la data de publicació en aquest Portal Web.

6. Contingut Web i Xarxes socials

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al present Portal Web. JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. no garanteix, ni es responsabilitza dels errors al Portal Web respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, en especial les conseqüències que es puguin derivar.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda al Portal Web amb finalitats estrictament privades, no lucratives ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda al present Portal Web per a butlletins informatius electrònics, Intranet d’empreses o Internet; així com concedir llicències, i vendre o distribuir les imatges per cap mitjà sense l’autorització expressa i per escrit de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U..

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin dur a terme els usuaris, interessats o clients del servei i l’eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses en aquest Portal Web és exclusiva dels qui les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuari, interessat o client puguin realitzar al present Portal Web, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. que suposi infracció dels drets de propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçant, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de cap conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuaris, interessats o clients de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. En especial, resta prohibida la inclusió o comunicació d’aquells continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment expressa de les mateixes, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del Portal Web, de la xarxa, els equips informàtics de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. o tercers, així com laccés al Portal Web per part de la resta dusuaris, interessats o clients.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari interessat o client que faci alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en aquest apartat.

7. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició ( el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web a cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el consentiment escrit previ del Titular.

8. Marcas registradas

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció dacord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es podran utilitzar marques, noms comercials, rètols destabliments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

9. Política de Privacitat

Si voleu conèixer la nostra política de privadesa o de protecció de dades llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de Cookies

Si voleu conèixer la nostra política de Cookies llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

11. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

  1. L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no la podrà reproduir de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
  2. Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les mateixes i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
  3. No es faran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
  4. En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. ha prestat el seu consentiment per a la seva inserció o que, altrament, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
  5. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. , i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. , en la forma establerta en aquesta clàusula.
  6. La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i a exigir-ne la retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

12. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues al sistema d’Internet o altres sistemes electrònics.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en els supòsits previstos a l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats els haurà de posar en coneixement de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., i els particulars i entitats titulars de les pàgines a què donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través seu. JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la seva pàgina web.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no hi sigui directament imputable.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessin instal·lar al disc dur de l’ordinador de l’usuari.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al Portal Web i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris interessats o client que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, resultin aplicació.

13. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgui efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@jqadvisors.com o enviar una comunicació escrita a JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U., CIF: B67348284, Passeig del Ferrocarril, 335, 3r4a, 08860

14. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de Barcelona.

JOTA QUATTRO ADVISORS, S.L.U. 2019 ©Tots els drets reservats